Ondergrondse Containers Leeuwendaal

Huis aan huis brief van de gemeente Rijswijk ondergrondse containers in Leeuwendaal:———
1 juni 2021


Geachte heer, mevrouw,

We hebben het in een eerdere brief aangekondigd: ook Leeuwendaal krijgt ondergrondse containersvoor restafval. In deze brief vindt u meer informatie over de manier waarop wij samen met Avalex dezeafvalcontainers gaan plaatsen.


Voorgeschiedenis
De gemeenteraad heeft in 2016 besloten de manier waarop inwoners afval kunnen scheiden teveranderen. Bewoners van laagbouwwoningen krijgen minicontainers voor grondstoffen die nogbruikbaar zijn en ondergrondse containers voor hun restafval. Dit besluit geldt voor heel Rijswijk.


In Leeuwendaal is in 2017 de eerste stap hiervoor gezet door de introductie van minicontainers. Hieroveris tijdens een informatiebijeenkomst gezegd dat dit de vorm van een pilot had en dat de inwonersgeregeld zouden worden geïnformeerd over de voortgang. Dat laatste is niet gebeurd en daarvoorbieden wij u onze welgemeende excuses aan. Het project in Leeuwendaal heeft stilgelegen, omdat weons hebben gericht op de introductie van deze wijze van afval inzamelen in andere wijken. Daaroverhadden we u moeten informeren en daarin zijn we tekortgeschoten.


Wat betreft de pilot: dit was opgezet zodat Avalex en de gemeente hiervan konden leren en waarmogelijk de dienstverlening konden verbeteren. Niet om de komst van ondergrondse containers voorrestafval af te blazen. Deze komen in alle wijken van Rijswijk en dus ook in Leeuwendaal.


Het is nu tijd voor de tweede stap, namelijk het plaatsen van ondergrondse containers voor restafval.Destijds is afgesproken dat het plaatsen van ondergrondse containers zou worden gecombineerd metandere projecten in de openbare ruimte. Die worden ook dit najaar uitgevoerd, u heeft hierover eerdereen brief gekregen.


Grondstoffen
De meeste inwoners hebben straks minicontainers voor grondstoffen in de tuin staan: oud papier enkarton, groente-, fruit- en tuinafval én etensresten (GFT) en lege plastic en metalen verpakkingen endrinkpakken (PMD). Alles wat u in deze containers stopt, zijn grondstoffen die opnieuw gebruikt kunnenworden. Wat overblijft, is restafval en kan naar de ondergrondse container. Wie goed afval scheidt, heeftnauwelijks nog restafval.Meer informatie over het scheiden van afval en ondergrondse containers vindt u op www.rijswijk.nl/HNI en op www.avalex.nl.


Locaties in Leeuwendaal
We hebben onderzocht wat geschikte plekken voor ondergrondse containers zijn. Een aantal plekkenkomt niet in aanmerking, omdat daar bijvoorbeeld kabels en leidingen lopen die we niet kunnenomleiden. Bij het zoeken naar geschikte locaties hebben we gekeken naar:
– de loopafstand tussen de woningen en de container;
– goede bereikbaarheid voor Avalex om de containers te kunnen legen;
– veiligheid: Avalex rijdt uit veiligheidsoverwegingen niet achteruit met vuilniswagens;
– mogelijkheden om ze gemakkelijk te kunnen plaatsen, liefst met behoud van aanwezige struikenen andere planten en zonder dat er in de grond veel kabels en leidingen moeten worden omgelegd.


De voorgestelde locaties voldoen volgens ons het beste aan deze criteria. Het kan dat u daar totaalanders over denkt. We horen dat graag van u, want misschien zijn aanpassingen mogelijk.


Uw stem telt
Normaal gesproken houden we voorafgaand aan het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers eeninformatiebijeenkomst voor bewoners. Vanwege de coronamaatregelen kan dat niet en daarom hebbenwe het vervolgtraject uitgebreid. Avalex heeft een digitaal platform waarop alleen wijkbewoners terechtkunnen. U kunt daar uw mening geven en vragen stellen. Tijdens de gebruikelijke procedure (voorcorona) staat het platform eenmalig drie weken open, nu hebben we twee rondes.


Ronde 1
Avalex stelt het platform open van woensdag 9 juni tot en met dinsdag 29 juni 2021.

– Stap 1: u gaat naar www.avalex.nl. Bij ‘Mijn Avalex’ vult u uw postcode en huisnummer in.
– Stap 2: klik op de afbeelding ‘praat mee over nieuwe locaties’.
– Stap 3: u ziet een plattegrond van Leeuwendaal met daarop de plaatsen voor de afvalcontainers dievoldoen aan bovenstaande criteria.
– Stap 4: in deze eerste ronde geeft u aan welke containerplaatsen u het beste vindt en welke niet.Hoe dat moet, wijst zich vanzelf.


Als u vragen of opmerkingen heeft gemaakt in het platform, dan ziet u de antwoorden weer terug op hetplatform zelf. Meestal gaan daar enkele dagen overheen. Op het platform ziet u ook de reacties vanandere wijkbewoners.


Ronde 2
Bij ronde 2 koppelen we in het platform terug naar welke locaties de voorkeur uitgaat en naar welke niet.Ook vindt u er een samenvatting van de gestelde vragen uit ronde 1. Dit tweede platform gaat open opwoensdag 7 tot en met dinsdag 13 juli. U krijgt hiervoor een week van tevoren een herinnering. U volgtde stappen uit de eerste ronde, waarna u het aangepaste plan kunt bekijken. U kunt dan commentaar opdetails geven.


Reageren
Mocht u niet over een computer beschikken of digitaal niet zo vaardig zijn, dan kunt u misschien viaburen het platform bekijken. Lukt dat niet, dan kunt u het locatieplan bij ons opvragen; we sturen het danvia de post toe. Bel in dat geval naar ons Klant Contact Center via naar 14 070. Mailen kan ook (via uwsmartphone of met hulp van anderen) naar stadsbeheer@rijswijk.nl. Uw reactie ontvangen we graaguiterlijk 30 juni.


Het vervolg
Zodra het digitale platform is gesloten, stellen we plaatsingsbesluiten op voor de locaties waar deondergrondse containers komen. Het college van B&W neemt hier een ontwerpbesluit over. U heeftvervolgens de mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan. Daarna neemt het college de definitieveplaatsingsbesluiten. U krijgt hier tegen die tijd uitgebreide informatie over. U kunt tegen deplaatsingsbesluiten in beroep gaan, maar niet tegen de komst van de ondergrondse containers. U krijgtop tijd informatie voor de volgende stappen op de weg naar de plaatsing van ondergrondse containers.


Samengevat:
-1e ronde digitaal platform van 10 tot en met 30 juni;
– 2e ronde digitaal platform 7 tot en met 13 juli – u krijgt hiervoor een herinnering;
– college neemt ontwerpplaatsingsbesluit – u ontvangt hierover bericht;
– college neemt definitief ontwerpplaatsingsbesluit – u ontvangt hierover bericht;
– Avalex plaatst ondergrondse containers – u krijgt hierover bericht van Avalex.


Vragen
We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen heeft over deze brief, kunt u terecht bijons Klant Contact Center via stadhuis@rijswijk.nl of 14 070 (tijdens kantooruren).


Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
namens dezen,


ir. L.H. BruinsmaManager
Stadsbeheer