ALV

ALV 2Algemene Leden Vergadering (ALV) Wijkvereniging Leeuwendaal, woensdag 29 oktober 2014 in de Compagnie

Aanwezig:

Erik Wissema, Rik Konincks, Steven van der Werff, Marissa Koopmans, Petra Andeweg en aspirant-bestuursleden Toon Buddingh en Wilgert Opraus van de Wijkvereniging Leeuwendaal, alsmede diverse wijkbewoners.

  1. Opening/welkom

Erik Wissema opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom bij de Algemene Ledenvergadering.

Daarna geeft hij het woord aan Eline van der Velden van de brandweer Haaglanden. Zij geeft een boeiende en informatieve presentatie over brandpreventie; wat te doen ingeval van brand in de woning en nuttige tips om brand te voorkomen.

Na de pauze wordt overgegaan tot de algemene ledenvergadering.

  1. Terugblik activiteiten afgelopen jaar

Erik Wissema geeft een overzicht van zaken die de afgelopen periode door de wijkvereniging zijn georganiseerd, zoals onder meer de nieuwjaarsborrel, Leeuwendaal Run, politiek debat, muurschilderingen in de Mauritslaan-speeltuin, paasbrunch voor senioren en de wijkborrel in augustus jl. Ook heeft de wijkvereniging diverse door derden georganiseerde activiteiten ondersteund, zoals de groene informatiemarkt, de boomspiegeldag, Jugendstil-wijkwandeling en Koningsdag. De wijkvereniging Leeuwendaal is de meest actieve wijkvereniging in Rijswijk!

Met de gemeente Rijswijk wordt op een prettige wijze samengewerkt en met de nieuwe wethouders is inmiddels overleg gevoerd. Gesproken werd over de parkeerproblematiek binnen de wijk (zeker door overlast ten gevolge van het invoeren van betaald parkeren in Den Haag en Cromvliet), de verkeerssituatie in onze wijk, een eventuele follow up van het duurzaamheidsproject, alsmede over het convenant tussen gemeente en bewonersorganisaties, waarin afspraken tussen de gemeente en de bewonersorganisaties worden vastgelegd. Ook de ontwikkelingen rondom de Haagweg/Hoornbrug zijn nauwlettend in de gaten gehouden. Over de toekomst van de tunnel onder de Haagweg bestaat nog onzekerheid, de beslissing hierover wordt genomen na de aanpassingen van de Haagweg, die begin volgend jaar van start zullen gaan.

Naast verstrekte informatie in de vier edities van de zeer gewaardeerde wijkkrant Leeuwendeel, inmiddels onder leiding van de nieuwe eindredacteur Ellen Twickler, werden bewoners op de hoogte gehouden van wetenswaardigheden via de nieuwsbrief en social media (de vernieuwde website, Facebook, LinkedIn en twitter). Het bereiken en informeren van wijkbewoners blijft een punt van aandacht, waar met name Marissa zich over ontfermt.

Vanuit de bewoners wordt de suggestie gedaan een centraal informatiepunt te creëren (bijvoorbeeld onder de kastanjeboom) in plaats van flyeren op de bomen.

  1. Financiële verantwoording

De wijkvereniging heeft een aantal grote(re) uitgaven/investeringen gedaan, zoals voor de schilderingen in de speeltuin aan de Mauritslaan, het vernieuwen van de website, de aanschaf van een derde wijktent en statafels.

Van de gemeente Rijswijk ontvangt de wijkvereniging subsidie (op basis van het aantal inwoners en het aantal te realiseren activiteiten) en derhalve wordt aan de gemeente financiële verantwoording afgelegd. De kascommissie heeft de stukken over 2013 goedgekeurd. De wijkvereniging beschikt over een gezonde financiële positie (onder meer wordt een reservering genomen om het voortbestaan van één jaar wijkkrant te kunnen garanderen).

  1. Bestuurswisseling

Petra Andeweg en Rik Konincks treden beiden terug uit het bestuur en worden met een bos bloemen bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren. Tegen de aspirant-bestuursleden Toon Buddingh en Wilgert Opraus wordt geen bezwaar gemaakt, er zijn geen tegenkandidaten en derhalve worden zij formeel benoemd. Wilgert gaat de rol van secretaris vervullen en Toon treedt als algemeen bestuurslid toe en zal Marissa ondersteunen op het gebied van communicatie.

  1. Rondvraag 

*          Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over het veegbeleid. Dinsdag 28 oktober zou zijn geveegd, maar dit is niet gebeurd. Met de gemeente is contact opgenomen. Blijkbaar was er sprake van tijdnood mede door de bladkorven; het kost meer tijd om dit te legen dan voorzien, derhalve werd pas op de 29e geveegd. De gemeente heeft beterschap beloofd. Het blijft een aandachtspunt.

*          Er wordt gevraagd naar de speerpunten van het beleid van het bestuur. Van groot belang blijft het bevorderen van een sociale samenhang binnen onze wijk, het betrekken van senioren en goed communiceren. Het bestuur luistert graag naar de bewoners en roept op tot het doen van suggesties en inbrengen van nieuwe ideeën.

*          Gesuggereerd wordt niet te spreken van een Algemene Ledenvergadering, maar van een jaarbijeenkomst o.i.d. om mensen niet af te schrikken en mogelijk meer belangstellenden te krijgen.

*          Op de vraag wat absoluut moet blijven als activiteit binnen de wijk wordt Koningsdag   genoemd. Daarnaast wordt waardering uitgesproken voor de thema’s rondom de ALV en wordt als mogelijk thema voor een volgende keer “verbouwen” genoemd.

*          Het pand aan de Geestbrugkade 35 wordt verbouwd en zal binnenkort worden betrokken door De Compagnie. Het krijgt een werk/welzijnsfunctie.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.